Sermon: ‘He is risen indeed’

Text: John 20:11‐31

1. The risen Lord Jesus appears to Mary (20:11‐18)


2. The risen Lord Jesus appears to His disciples (20:19‐23)


3. The risen Lord Jesus appears to Thomas (20:24‐31)